Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej przez CENTRUM KOMINA Daniel Hrehorecki, ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra, NIP: 929-115-12-27, REGON 970726964.

2. Poza warunkami sprzedaży Regulamin określa w szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, zasady składania zamówień, jak również tryb składania reklamacji i odstąpienia od zawartej umowy.

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Klient – podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę, jak też z którym Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży Produktu,
Konsument – oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Konto – indywidualne konto Klienta, prowadzone bezpłatnie przez Sprzedawcę,
Produkt lub Produkty – oznacza wszystkie oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym towary,
Regulamin – oznacza przedmiotowy Regulamin,
Sklep internetowy – oznacza sklep prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony www.spiekomania.pl, do którego Sprzedawca ma wyłączne majątkowe prawa autorskie, za wyjątkiem tych elementów do których prawa te przysługują podmiotom trzecim,
Sprzedawca – oznacza CENTRUM KOMINA Daniel Hrehorecki posiadający numer NIP 929-115-12-27, numer REGON 970726964.
Strona internetowa – oznacza stronę www.spiekomania.pl.

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, jak też dokonywanie sprzedaży Produktów odbywa się na zasadach ujętych niniejszym Regulaminem.

2. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie dostępu do komputera, smartfonu lub innego podobnego urządzenia wraz ze stosownym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet. Klient zobowiązany jest uzyskać dostęp do sieci Internet we własnym zakresie.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej informacje o oferowanych Produktach, w tym opis, nazwę, cenę brutto i dane techniczne, w zależności od rodzaju oferowanego Produktu. Informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 i 66¹ kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem
do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Celem złożenia zamówienia na dany Produkt, Klient wypełnia zgodnie z prawdą formularz zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.

5. Klient przed wysłaniem zamówienia musi zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, co przy dokonywaniu rejestracji potwierdza oznaczając odpowiednie pola formularza. Powinien również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów zawartych ze Sprzedawcą, oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, która to zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy.

2. Aby złożyć zamówienie Klient umieszcza wybrany Produkt bądź Produkty
w tzw. „Koszyku”. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera sposób płatności oraz dostawy. Przed złożeniem zamówienia Klient może zwrócić się do Sprzedawcy celem negocjacji ceny. Klient ponosi, poza koniecznością uiszczenia ceny brutto za Produkt, koszty jego dostawy wg cennika dostawcy, z którym Sprzedawca zawarł umowę. Z chwilą składania zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, poprzez znaczenie odpowiedniego pola na formularzu, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia złożonej przez Klienta oferty (zamówienia). W przypadku braku Produktu w Sklepie internetowym albo braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca informuje Klienta o ww. okolicznościach bez zbędnej zwłoki.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie 3 powyżej Klient może anulować złożone zamówienie w całości lub części, co zwalnia Sprzedawcę z konieczności jego realizacji bądź też Sprzedawca może odmówić przyjęcia oferty Klienta.

5. Klient może wybrać następujące formy płatności:

przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – wówczas wysyłka Produktu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
gotówką za pobraniem – wówczas wysyłka Produktu nastąpi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Niedokonanie zapłaty przez Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, oznaczać będzie jego rezygnację z realizacji zamówienia.

7. Termin: realizacji zamówienia wynosi od 7 do 90 dni, a przybliżony czas realizacji wskazywany jest bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

8. Sprzedawca informuje Klienta o wysłaniu przesyłki, wysyłając wiadomość na adres e-mailowy Klienta. Termin spełnienia świadczenia uzależniony będzie od dostawcy (kuriera), z którym Sprzedawca zawarł stosowną umowę, przy czym przekazanie Produktu dostawcy winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

9. Sprzedawca dostarcza Produkty na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem dostawcy, z którym zawarł stosowną umowę. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera, zaś w przypadku dostarczenia Produktu uszkodzonego lub posiadającego inne wady spisać odpowiedni protokół. Odbiór towaru przez Klienta z magazynów firmy Interstone wiąże się z dodatkową opłatą za czynności logistyczne w wysokości 50 zł brutto za każdą wydawaną płytę.

10. Do każdego Produktu Sprzedawca dołącza odpowiednio rachunek bądź fakturę VAT, zgodnie z wolą Klienta, potwierdzający fakt zawarcia umowy oraz jej warunki.

11. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktu bądź Produktów wolnych od wad.

12. Sprzedawca oświadcza, iż nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 2017, poz. 2070 t.j.).

IV. REKLAMACJE

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku niewłaściwej realizacji umowy przez Sprzedawcę, w szczególności w przypadku ujawnienia się wad Produktu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: marketing@centrumkomina.pl bądź listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 maksymalnie do 21 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. O wydłużeniu takim Klient zostanie poinformowany, z podaniem przyczyny wydłużenia oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku gdy do właściwego rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest zbadanie Produktu Klient zobowiązany jest do przesłania Produktu Sprzedawcy, za zwrotem udokumentowanych kosztów.

V. GWARANCJA

1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta.

2. Niezależnie od gwarancji udzielanej przez producenta, Sprzedawca udziela gwarancji na wybrane Produkty znajdujące się w jego ofercie, za zasadach wyrażonych w dokumencie gwarancji przekazywanym Klientowi wraz z zamówionym Produktem.

3. Warunki gwarancji:

gwarancja 24 miesiące na wszystkie produkty Sprzedawcy,
gwarancja 25 lat na blaty kuchenne wykonane ze spieków kwarcowych marki Laminam pod warunkiem rejestracji w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty montażu.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020 r. poz. 287 t.j.), może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w formie pisemnej.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. W przypadku dostarczenia Towaru partiami, osobno lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. W przypadku dostarczenia regularnego dostarczania Towaru przez czas oznaczony, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, partii lub części.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

7. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Klienta ze wzoru formularza odstąpienia, nie jest obowiązkowe.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

9. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

10. W razie rozwiązania bądź odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niepogorszonym oraz nienoszącym śladów jakiegokolwiek użycia. Jeżeli po dostarczeniu towaru do siedziby Sprzedawcy zostanie stwierdzone, że towar znajduje się w stanie pogorszonym lub też nosi ślady jakiegokolwiek użycia, Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Klienta wynikłymi z tego kosztami usunięcia szkód lub obniżenia wartości zwróconego towaru.

VII. DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca zwraca szczególną wagę na ochronę prywatności wszystkich Klientów, w szczególności poprzez należyte stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają najpełniejszą ochronę przetwarzanych danych. Sprzedawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

3. Wszystkie zasady w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod linkiem: https://spiekomania.pl/polityka-prywatnosci/

4. Każdy klient przed złożeniem zamówienia musi zapoznać się i wyrazić zgodę na stosowane przez Sprzedawcę zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, w tym celu klient jest zmuszony do zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Dopuszcza się możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów takich jak np. mediacja – poprzez zwrócenie się do stosownego ośrodka mediacyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku Konsumentów, informacje o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy
z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta a zawarte w Regulaminie stanowią integralną część umów zawieranych pomiędzy Konsumentem i Sprzedawcą i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

2. O ewentualnej zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust.2, Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczeniu na Stronie internetowej komunikatu w przedmiocie zmiany i zakresu zmian. Ponadto Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez wysłanie informacji na adres e-mail przynajmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Klient zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Sprzedawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach Regulaminu, co oznaczać będzie rezygnację Klienta z prowadzenia Konta i jego usunięcia przez Sprzedawcę, zgodnie z treścią działu II ust. 10 Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 roku.

4. Zamówienia dokonane przed dniem wejścia w życie Regulaminu dokonywane są na zasadach dotychczasowych.

Wzór odstąpienia od umowy:

Załącznik nr 1

e-mail:
tel. kontaktowy:
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
* – niepotrzebne skreślić

Zamówienie
Scroll to Top